جذابیت های بیوگرافی چهر ه


به گزارش مجله اینترنتی چرخونکیگاهیبادیدنظاهرزندگییکفردمشهور،تصورمی‌کنیدکهاودراوجخوشبختیزندگیمی‌کند. البتههیچشکیدرایننیستکهشهرت،ثروتوسلامتی،چندپایهمهمخوشبختیزندگیهرانسانیهستند.

امااکثرماغافلازاینهستیمکهپشتاینخوشبختی،چهسختی‌هاومشقت‌هاییوجوددارند. بیشترماانسان‌هاتصورمی‌کنیمکهموفقیتدیگران،تنهاشانسواقبالبودهوخودشانهیچنقشیدرآننداشتند. ایندرحالیاستکهاکثرافرادموفق،تنهاباپشتکار،تلاشوثباتقدمتوانستندبهجایگاهیکهدارند،برسند.

یکیازموثرترینروشهایافزایشانگیزهوایدهگرفتنبرایحلمسائلدرمسیرموفقیتخواندنبیوگرافی بازیگران زن و مردوزندگینامهافرادموفقیحالا در هر زمینه هاییکهپیشازمااینمسیرراطیکردهاند. همهافرادموفقدرمسیرزندگیخودباچالشهاییمواجهبودهاندوبرایحلآنهاقطعاراهحلهاییرابکاربردهاند.

وقتیاینمطالبرامیخوانیدمتوجهمیشویدکهشماتنهاکسانینیستیدکهدرمسیراهدافخودبهچالشهاییبرخوردکردهایدوباخواندنزندگیافرادیکهپیشازشمااینراهرفتهاند،انگیزهشمابرایحرکتبیشتروامیدوایمانشمابرایموفقیتصدچندانمیشود.

زمانیکهزندگی‌نامهیکفردبسیارموفق مثلا یک چهره معروف را در مجله مد و فشنرامی‌خوانیم،گاهیخواهیمدیدکهازچهجایگاهیمسیرموفقیتخودراآغازکرده‌اند. شایدباخواندنزندگی‌نامهفردیکهآرزویزندگیاوراداریم،دریابیمکهابتدایمسیرشروع،موفقیتیبسیاروخیم‌ترازماراداشته ولی در حال حاضر نامی پر آوازه دارد.

زمانیکهباچنینمسائلیروبهرومی‌شویم،می‌بینیمکهچقدرقدرداشته‌هایخودرانمی‌دانیم. می‌بینیمکهچقدرمی‌توانیممسیرساده‌تریداشتهباشیماماجراتشروعآنرانمی‌کنیم. اینباعثمی‌شودتابااعتمادبهنفسبیشتریمسیرموفقیتراشروعکنیم.

چرخه پر هیاهوی زندگی افراد مشهور

احتمالاًشماهمتابحالبهاینفکرکرده‌ایدکهچرازندگیشخصیستاره‌هاوافرادمشهورتاایناندازهبرایعامهمردممهماست. چرااطلاعاتاینافرادکهحتیدرعمرمانازنزدیکندیدیم،تاایناندازهبرایماناهمیتدارد؟

 

همهاینداستان‌هایکچرخهدارند. اولمطالبیدرمورداینکهفلانخوانندهبافلانهنرپیشهمی‌چرخدمی‌خوانید. بعدمطلبیتاییدمی‌کندکهخبرهاییبینایندونفراست. بعدهمخبرهیجان‌انگیزازدواجآنهاراازهمهجامی‌شنویدومی‌خوانید.

بعدازآنشایعاتیدرموردمشکلاتیدرزندگیآنهامی‌شنویدوبعدهمبهاحتمالزیادخبرجدایی‌شان. برایتکمیلکردناینچرخه،مطالبیهمدرموردطلاقپرماجرایآنهاعنوانمی‌شود. البتهاینچرخهمی‌تواندشکل‌هایدیگریهمداشتهباشداماالگویکلیهمهآنهاتقریباًیکیاست.

همهاینچرخه‌هاازایدآلنشاندادنزندگییکنفرشروعشده،باتردیددرموردخوبیزندگیاودنبالشدهودرآخرفرجامفاجعه‌بارآنراعنوانمی‌کند.

بیشتر بخوانید : جاهای دیدنی

شما هم الگوی خود را بسازید

گاهیانسانبایدیکگامبالاتربرودوزندگیخودراازفرازآسماننگاهکند. زمانیکهدریکماز (مسیرتودرتو) افتادهباشید،قطعاپیداکردنمسیرپایانبسیاردشوارخواهدبود. امااگربتوانیدبایکدوربینازبالابهخودتاننگاهکنیدچهاتفاقیمی‌افتد؟آیادیگرپیداکردنمسیرپایاندشوارخواهدبود؟

دربسیاریازمواردماانسان‌هاخودمانرادریکمسیرتودرتویخیالیقرارمی‌دهیم. آنقدرخودمانرادرگیرحلیکمشکلمی‌کنیم،کهبهفکرراه‌هایدیگرنخواهیمبود. گاهیپیداکردنیکراهجدید،بهترازحلکردنمشکلیاستکهباآنسروکاردارید.

 

گاهیبایدرهاکردنرابیاموزیم. همیشهرهاکردناشتباهنیست. شایدراهیکهپیشگرفتید،اصلابنانیستشمارابهسمتموفقیتهدایتکند. بااینحالبازهمممکناسترویآنمسیرپافشاریکنید. اماباخواندنزندگی‌نامهیکفردمشهوروموفقکهمسیریمشابهشماراداشته،می‌توانیدببینیدکهچهگزینه‌هایدیگریپیشرویشماست.

ودر نهایت بیاموزید

دانستناینکهآدم‌ها (چهآنهاییکهمشهورند،چهآنهاییکهنه) چگونهبحران‌هایزندگی‌شانرارتقوفتقکرده‌اند،چگونههمسرانخودشانرایافتند،خانواده‌هایخودراتوسعهبخشیدندوچگونهدرمسیرشغلی‌شانپیشرفتکردند،خیلیآموزندهخواهدبود. 

اینافرادمی‌توانندبازرگان،نویسنده،هنرمند،شاعر،سیاستمدار،سرباز،بازیگر،وکیل،مخترع،دانشمند،مهندس،پزشک،پرستار،معلمیاصاحبهرحرفهدیگریکهمیتوانیدبهآنفکرکنید،باشند.

حالزمانیکهشماتخصصمشخصیرابعنوانحرفهخودپیشمی‌گیرید،می‌توانیدبامطالعهبیوگرافیاشخاصحرفه‌ایدرصنعتخود،روشیکهآنهابرایپیشرفتطیکردندرابیاموزیدوازآنالگوبگیرید.

همچنین،بهخاطرداشتهباشیدکههرشخصیدرزندگیخودشاهدافیدارد. بدینترتیب،اگربتوانیداشخاصیرابیابیدکهاهدافآنهادرزندگیبااهدافشمایکیاست،می‌توانیدببینیدکهحرکتبهسمتآناهدافزندگیشمارابهترخواهدکردیانه.