Kepentingan dan Aturan Bersedekah

Kepentingan dan Aturan BersedekahSedekah adalah isti­­lah dalam Islam yang berguna pemberian / amal seseorang kepada orang lain dengan su­­ka rela, seperti contohnya mengeluarkan har­ta dengan petunjuk mencari ridho dari Allah SWT. Akan tetapi sedekah sendiri artinya ukuran, ti­dak cuma mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: “Se­ga­la bentuk kecantikan adalah sedekah ” (HR Muslim).

Anjuran dalam bersedekah kira kaum Muslimin juga terdapat dalam Alquran, adalah: ‘’Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, selain bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri sedekah, atau mengamalkan ma’ruf atau menga­da­kan perdamaian di antara wong. Dan ba­rang­siapa yang mengerjakan demikian sebab men­cari keridhaan Allah, oleh sebab itu kelak Aku akan menyampaikan kepadanya ganjaran yang luas. ’’

sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Pertama se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan pada siang hari secara ter­sem­bunyi dan langsung, maka mere­ka mendapat ganjaran di sosok Tuhannya. Tiada kekhawatiran lawan mereka & tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, benih ba­la gagal tidak tahu bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus lemah sebagaimana air me­ma­damkan kebakaran (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat panji-panji di tarikh kiamat. Rasulullah SAW berkata, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia memeram amal­nya ini sampai-sampai tangan kirinya gak menge­tahui apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”


Namun bersedekah pun juga ada tata cara­nya agar sedekah yang diberikan benar-benar da­pat memerankan amal yang baik. Menzakatkan ha­rus dari hasil yang halal, seluruh perkara ataupun uang yang kita sedekahkan kepada kategori yang memerlukan mesti terdiri daripada kinerja yang lulus. Karena, pemberian yang lulus akan meng­gu­gurkan dosa & mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kebaikan kecuali siksaan kerana melepaskan se­­sua­tu yang haram kepada orang lain.

Sedekah dengan niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah bantuan dengan seikhlas hati, tak mengung­kit, mengomeli, membidas dan menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah olehkarena itu per­bua­tan berikut haram & akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 264 ber­mak­sud, Allah telah membandingkan orang2 yang mengungkit dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu tandus yang ditemui tanah diatasnya, kemu­dian batu itu ditimpa hujan padat. Setelah hujan re­da, kerikil itu telah licin & tiada lagi tanah di atas­nya. Demikian juga secara orang yang kafir & riak. Itu gagal memperoleh satu tanda mata pa­ha­la dari apa yang sudah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada kerabat kafir. ”

Terakhir, sumbangan untuk menerangkan diri serta har­ta. Surah Al-Taubah artikel 103 membuktikan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta mereka un­tuk membersihkan dan merahmati mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kau itu menjadi ketenangan hati itu. Allah Sungguh Mendengar sedang Maha Mengetahui. Ayat berikut mewakili 2 perkara utama iaitu jasad yang mesti disedekahkan dan sebab dalam bersede­kah. Sedekah bertujuan mencabut jiwa & har­ta yang dimiliki. ”

Sedekah bukan sekadar menyampaikan, amalan itu mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. Manfaat sedekah tidak hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang kalian beri infak, na­mun manfaat sedekah tersebut juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan bantuan sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena member mampu menurunkan ke­se­nangan serta kebahagiaan menurut pihak yang me­mer­lukan. Lebih-lebih lagi lawan golongan yang betul-betul memerlukan bantuan.